Politica de confidentialitate

Respectăm confidențialitatea datelor dumneavoastră și ne angajăm să procesăm și să protejăm orice informații personale pe care le vei împărtăși cu noi, într-un mod adecvat, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Prezenta Politică se aplică exclusiv produselor si serviciilor site-urilor și platformelor GrowthHero.ro si campanie.growthhero.ro (“Site”) și materialelor postate pe aceastea. Data ultimei modificări este afisată mai jos pe site.

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (în continuare “Regulamentul”) este aplicabil și în România. Avem obligația de a păstra confidențialitatea și de a utiliza în condiții de siguranță datele personale pe care ni le furnizați despre Dvs. și numai în scopuri menționate mai jos, legate în mod direct sau indirect de materialele și serviciile puse la dispoziție de Growth Hero.

Citeşte prezenta Politică cu atenţie ca să înţelegi de ce şi cum colectăm datele de la tine şi cum vor fi utilizate.

Cuprins:

 1. Ce sunt datele personale și cum sunt colectate acestea de către Growth Hero
 2. Scopul și temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal
 3. Categorii de date prelucrate
 4. Destinatari ai datelor personale
 5. Perioada de retenție a datelor
 6. Transferul datelor cu caracter personal în afara României
 7. Drepturile dvs. legale
 8. Securitatea datelor cu caracter personal
 9. Politica privind Cookies
 10. Dispoziții diverse.

Ce sunt datele personale și cum sunt colectate acestea de către Growth Hero

Datele cu caracter personal (“Date Personale”) reprezintă orice informație care este în mod direct sau indirect legată de dumneavoastră ca persoană fizică, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi nume, număr de identificare, identificator online de tip email, număr telefon sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Growth Hero colectează date personale prin intermediul Site-ului și prin aplicația aferentă acestuia.

În măsura în care nu se menționează în mod expres altfel, noțiunile utilizate în prezentul document au înțelesul prevăzut în “Termenii și condițiile” aplicabile Site-ului.

Scopul și temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal

Unele dintre Materialele Growth Hero sunt accesibile pentru lecturare, ascultare și/sau vizionare direct prin navigarea pe Site-ul, altele doar prin transmiterea de către Beneficiar a unei solicitări către Growth Hero. În acest ultim caz, pentru a putea prelua și finaliza solicitarea dvs, Growth Hero va putea prelucra datele cu caracter personal pe care Dvs. le puneți la dispoziție în următoarele scopuri:

 1. a) Preluarea solicitării, pentru a permite accesul la materiale Growth Hero;
 2. b) Confirmarea accesului la Materialele Growth Hero și eventual furnizarea de informații suplimentare privind datele conținute în Materiale;
 3. c) Eventuale notificări cu privire la modificările aduse site-ului;
 4. d) Răspunsul la solicitări și reclamații;
 5. e) Desfășurarea de sondaje privind satisfacția clienților, efectuarea de statistici având ca obiectiv îmbunătățirea calității serviciilor Growth Hero – cu consimțământul dvs ca persoană vizată;
 6. f) Transmiterea de oferte, mesaje publicitare și de marketing cu privire la produse și/sau servicii furnizate de Growth Hero sau de partenerii acestuia, pentru a personaliza serviciile în funcție de necesitățile dumneavoastră și pentru a vă oferi servicii pe care considerăm că ați fi interesați să le achiziționați – cu consimțământul persoanei vizate.

Prelucrarea datelor personale în scopurile stabilite mai sus este necesară în vederea furnizării produselor și/sau serviciilor solicitate de dvs (executarea contractului), a îndeplinirii obligațiilor legale ale Growth Hero sau în baza interesului legitim al Growth Hero sau a unor părți terțe.

Growth Hero nu vinde, nu face schimb și nici nu închiriază date cu caracter personal către terți.

Categorii de date prelucrate

În vederea îndeplinirii scopurilor de mai sus, Growth Hero prelucrează următoarele categorii de datele personale:

 1. a)  Date de identificare: nume și prenume, număr de telefon mobil, adresa de e-mail.
 2. b)  Informațiile despre comunicarea dumneavoastră cu Growth Hero și cu personalul Growth Hero.

Destinatari ai Datelor personale

Protecţia confidenţialităţii tale este extrem de importantă pentru Growth Hero, prin urmare, nu vom distribui niciodată informaţiile tale cu caracter personal unui terţ în alte scopuri decât cele descrise în prezenta Politică.

Growth Hero poate dezvălui datele cu caracter personal către terţi, pentru îndeplinirea unei obligații legale impuse în sarcina noastră, în vederea executării Contractului.

Acești destinatari ai datelor pot fi:

 1. a) parteneri ai Growth Hero, cum ar fi furnizori de servicii de IT, necesari pentru executarea Contractului;
 2. b) eventual parteneri cu care colaborăm pentru pregătirea Materialelor Growth Hero;
 3. c) autorități publice, conform obligațiilor legale stabilite în sarcina Growth Hero.

Perioada de retenție a datelor

Datele tale cu caracter personal vor fi șterse în momentul în care nu mai sunt necesare, în mod rezonabil, scopurilor autorizate sau atunci când îți retragi consimțământul (acolo unde este cazul) și nu mai este necesar, din punct de vedere legal, ca noi să mai stocam în continuare aceste date. Cu toate acestea, vom reține datele tale cu caracter personal, acolo unde este necesar ca noi să susținem revendicări legale, până la sfârșitul perioadei relevante de păstrare sau până când revendicările în cauză au fost definitiv soluționate.

Transferul datelor cu caracter personal în afara României

Datele dvs. cu caracter personal pot fi transferate în afara României, de exemplu către serverele unde se procesează/păstrează bazele de date ale Growth Hero, în executarea obligațiilor contractuale și legale. În situația de excepție în care destinatarul este altul decât Growth Hero, acesta prelucrează datele personale ale dvs în cadrul Uniunii Europene/ Zonei Economice Europene și se supune acelorași prevederi legale și oferă același nivel de protecție ca cel oferit de Growth Hero. Nu sunt transferate Date personale către destinatari din afara Uniunii Europene/ Zonei Economice Europene.

Drepturile dvs. legale

În calitate de persoană vizată, aveți drepturi legale specifice referitoare la datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dvs. Această prevedere se aplică tuturor activităților de prelucrare prevăzute mai sus în prezenta Politică de Confidențialitate. Growth Hero va respecta drepturile dvs. individuale și vă va răspunde solicitărilor în mod adecvat.

Următoarea listă conține informații despre drepturile dvs. legale, ce provin din legile în vigoare privind protecția datelor:

 • Dreptul de retragere a consimțământului: Acolo unde prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se bazează pe consimțământul dvs., puteți retrage în orice moment respectivul consimțământ. Asigurăm faptul că retragerea consimțământului este posibilă prin același mijloc prin care a fost acordat – ex. electronic.
 • Dreptul la rectificare: Puteți obține de la noi actualizarea sau corectarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete referitoare la dvs. Depunem eforturi rezonabile pentru a păstra datele cu caracter personal aflate în posesia noastră sau controlul nostru, care sunt utilizate în mod continuu, exacte, complete, actuale și relevante, pe baza celor mai recente informații pe care le avem la dispoziție.
 • Dreptul la restricționarea datelor dvs cu caracter personal: Puteți obține de la noi restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, dacă    
  • contestați acuratețea datelor dvs. cu caracter personal pentru perioada de care avem nevoie pentru a verifica acuratețea,
  • prelucrarea este ilegală și solicitați restricția de prelucrare, mai degrabă decât ștergerea datelor dvs. cu caracter personal,
  • nu mai avem nevoie de datele dvs. cu caracter personal, dar le solicitați pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale sau
  • ridicați obiecții cu privire la prelucrare în timp ce verificăm dacă temeiurile noastre legale le depășesc pe ale dvs.   
 • Dreptul la acces: Puteți să ne solicitați informații despre datele cu caracter personal pe care le deținem despre dvs., inclusiv informații despre categoriile de date cu caracter personal care sunt în posesia noastră sau sub controlul nostru, pentru ce sunt utilizate, de unde le-am colectat, dacă nu le-am colectat direct de la dvs. și cui au fost dezvăluite, dacă este cazul. Puteți obține de la noi o copie gratuită a datelor cu caracter personal pe care le deținem cu privire la dvs. Ne rezervăm însă dreptul de a percepe o taxă rezonabilă care să acopere cheltuielile administrative pentru fiecare copie suplimentară pe care o puteți solicita. 
 • Dreptul la portabilitatea datelor: La cererea dvs., vom transfera datele dvs. cu caracter personal unui alt operator, în cazul în care este posibil din punct de vedere tehnic, cu condiția ca prelucrarea să se efectueze pe baza consimțământului dvs. sau să fie necesară pentru executarea unui contract. În loc să primiți o copie a datelor dvs. cu caracter personal, puteți solicita să transferăm direct datele către un alt operator specificat de dvs.
 • Dreptul la ștergere: Puteți obține de la noi ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, în cazul în care    
  • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • aveți dreptul să ridicați obiecții cu privire la prelucrarea ulterioară a datelor dvs. cu caracter personal (a se vedea mai jos) și să exercitați acest drept de a ridica obiecții cu privire la prelucrare;
  • prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs., dvs. vă retrageți consimțământul și nu mai există un temei legal pentru prelucrare;
  • datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal;cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară    
  • pentru respectarea unei obligații legale care necesită prelucrarea de către noi;
  • în special pentru cerințele legale de păstrare a datelor;
  • pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.   
 • Dreptul la obiecții: Aveți dreptul de a ridica obiecții, în orice moment, cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal datorită situației dvs. speciale, cu condiția ca prelucrarea să nu se bazeze pe consimțământul dvs., ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terțe părți. În acest caz, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal decât dacă putem demonstra motive legitime și interese superioare pentru prelucrarea în cauză sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale. Dacă ridicați obiecții cu privire la prelucrare, vă rugăm să specificați dacă doriți ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau restricționarea prelucrării acestora de către noi.
 • Dreptul de a depune o plângere: În cazul unei presupuse încălcări a legilor aplicabile în ceea ce privește protecția datelor dvs cu caracter personal, puteți depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro) sau la autoritatea de supraveghere de unde a avut loc presupusa încălcare.

Vom încerca să vă îndeplinim solicitarea în termenul cel mai scurt, dar nu mai mult de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit din motive specifice legate de dreptul legal specific sau de complexitatea solicitării dumneavoastră.

Pentru exercitarea drepturilor prevăzute mai sus, puteți înainta către Growth Hero o cerere scrisă, datată și semnată, la adresa de email: david.iacobescu@growthhero.ro

Securitatea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt securizate și protejate de o infrastructura IT și măsuri de securitate adecvate, inclusiv prin intermediul unor proceduri interne care permit depistarea, notificarea și documentarea oricăror încălcări de securitate, în cel mai scurt timp posibil. În cazul în care descoperim orice încălcare a datelor cu caracter personal, ce prezintă un risc pentru drepturile și libertățile tale, vom informa atât Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cât și pe tine, ca persoană vizată, conform legislației în vigoare.

S-ar putea să apelăm din când în când la serviciile unui agent terț pentru a analiza datelor statistice cu privire la conținutul Site-ului nostru. Aceste informații agregate nu conțin elemente de identificare personală și sunt folosite în îmbunătățirea funcționalității site-ului și soft-urilor noastre pentru o mai bună experiență a utilizatorului. În acest scop, aceste terțe părți pot angaja utilizarea de cookie-uri și/sau de tag-uri pixel. Mentionăm că deși aceste terțe cookie-uri nu vor prelua informațiile dvs. personale, Furnizorul nu are acces la aceste cookie-uri și nici nu suntem responsabili pentru ele.

Politica privind Coookies

Un “Internet Cookie” (termen cunoscut și ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur și simplu“cookie”) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard-disk-ul utilizatorului). Un cookie este format din 2 părți: numele și continutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existență a unui cookie este determinată; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv.

Unele dintre paginile de web GrowthHero.ro și campanie.growthhero.ro pot conține “cookies”. Aceasta permite serverului nostru să vă recunoască atunci când vizitați din nou site-ul nostru. Puteți să vă configurați browserul să respingă fișierele cookie. Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite secțiuni / pagini impracticabile sau dificil de vizitat și folosit.

Dispoziții diverse

Toate informațiile și materialele ce apar pe Site sunt proprietatea Furnizorului. Ne rezervăm dreptul de a schimba conținutul în orice moment fără notificare prealabila, însă cu mențiunea datei ultimei modificări la sfârșitul prezentului document. Prin citirea informațiilor prezentate în cadrul site-ului, confirmați acordul Dvs. cu privire la Termeni si conditii. Este strict interzisă orice formă de utilizare de materiale sau informații (cu excepția celor publice) de pe Site  de către orice persoană, fără a avea acordul scris, prealabil, din partea Furnizorului. În cazul în care, în ceea ce privește modul de utilizare a Materialelor Growth Hero, există discrepanță între dispozițiile prezentului document și Termenii și Condițiile aferente Site-ului, dispozițiile corespunzătoare din Termenii și Condițiile aferente Site-ului vor prevala.

Furnizorul nu colectează cu bună știință informații personale de la utilizatorii care au sub 18 ani.

Dacă aveți întrebări, comentarii sau reclamații cu privire la această politică de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați la adresa de email: david.iacobescu@growthhero.ro

Ultima actualizare: 07.05.2022.

Termeni si conditii | Confidentialitate | Copyright © 2022